Vlaamse Vereniging voor
Bestuur en Beleid
 
Contact
Nieuwsbrief   Links Zoeken

Algemene info

Wat beoogt de VVBB?

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid werd op 17 maart 1988 te Brussel opgericht met als belangrijkste doelstelling de promotie van de bestuurswetenschappen en de bestuurskunde in België. Nederlandstalige theoretici en practici vinden sindsdien binnen de VVBB een trefpunt waar, vanuit wetenschap en praktijk, samen aan onderzoek en uitwisseling van ervaringen wordt gedaan, met het oog op een betere bestuurspraktijk. Het streven van de vereniging om een representatieve vereniging te vormen van "professionals" in de bestuurspraktijk en in het bestuursonderzoek op alle niveaus van het openbaar bestuur, bepaalt haar keuze voor openheid, pluralisme en wetenschappelijke disciplinariteit bij de realisatie van haar doelstellingen.

De VVBB richt zich dus tot de nederlandstaligen van alle bestuursniveaus in dit land. De gemeenten en provincies, de Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid laten hun bestuurskundige bekommernissen doorwerken binnen de vereniging. Daarin ligt de specificiteit en tegelijk de meerwaarde van de VVBB: zij biedt een uniek, ongebonden en onafhankelijk uitwisselingsforum aan deze nederlandstalige ambtenaren, politici en wetenschappers van alle bestuursniveaus en de verschillende bestuurskundige problemen kunnen er vanuit hun complexe samenhang worden aangepakt.

Wat doet de VVBB?

Congressen, conferenties & seminars

De VVBB houdt jaarlijks een voorjaarscongres en een najaarscongres. Daarnaast organiseert de VVBB ook kleinere bijeenkomsten door middel van middagconferenties en seminars. Op al deze kleine en grotere bijeenkomsten worden actuele beleidsthema's over de verschillende bestuurslagen heen belicht, zowel vanuit wetenschappelijke als praktische hoek.

Een kort overzicht leert ons welke onderwerpen zoal in de loop van de jaren aan bod kwamen tijdens de studiedagen van de VVBB: de programmabegroting, personeelsselectie en werving bij de openbare diensten, de Algemene Principes, de ambtenarenopleiding, het intermediair bestuur, ombud en openbaarheid, ambtenarenzaken: een nieuw woord of een nieuw beleid, de radioscopie van de radioscopie, bezoldiging en beloning, de loopbaanontwikkeling, de opportuniteitscontrole, de nieuwe relatie tussen administratie en politiek, Nederland en het federale België: nieuwe bestuurlijke structuur en cultuur, de overheid evalueert haar personeel, het gerecht: wegen naar een nieuwe bestuurlijke cultuur, de overheidsmanager, het mobiliteitsconvenant: een performant beleidsinstrument?, het Rekenhof en de Raad van State, tussen managerialisme en juridisme, overheidsmanagement in de culturele sector, op weg naar een moderne federale administratie, Veranderingsmanagement bij de overheid: lessen voor de federale aanpak, Gemeentebesturen als regisseurs: Meer dan een mode? en het primaat van de politiek op 12 december 2001 in samenwerking met onze Nederlandse zustervereniging. Telkens werd en wordt door deskundigen een theoretische omkadering van het behandelde onderwerp gegeven waarna case-studies of groepsdiscussie de toestand op het terrein verder uitdiepten.

Bij het organiseren van deze activiteiten wordt steeds gezocht naar de ideale mix van academici, (top-)ambtenaren en overige betrokken actoren.

Internationale contacten

De VVBB heeft een sterke internationale inbedding. Samen met haar franstalige zustervereniging, de Association francophone des sciences de l'administration et de la gestion publique (AFSA) vormt zij immers het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen (BIBW) dat fungeert als nationale afdeling van het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen (IIAS). Via het BIBW, dat slechts een doorgeefluik is naar het IIAS toe, sluit de VVBB aan bij de internationale ontwikkelingen op bestuurskundig vlak. Haar internationale contacten laten haar trouwens toe geregeld internationaal erkende specialisten aan te trekken voor haar studiedagen.

Daarnaast streeft de VVBB in het bijzonder een goede relatie na met haar Nederlandse zustervereniging Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

Hoe werkt de VVBB?

De VVBB is een vereniging zonder winstoogmerk waarbij de statuten de structuur van de vereniging bepalen.

Het hoogste gezagsorgaan van de VVBB is de algemene vergadering. Alle leden maken er deel van uit. Zij vergadert minstens één keer per jaar om te stemmen over de rekening, de begroting en het activiteitsverslag goed te keuren. Zij ontlast en benoemt de bestuurders, oordeelt over het algemeen beleid, bevestigt de toetreding van nieuwe leden, kan de statuten wijzigen en desgevallend de vereniging ontbinden.

De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. Deze raad is samengesteld uit tenminste twaalf leden en ten hoogste vijfentwintig leden, gekozen en benoemd door de algemene vergadering. Hij bepaalt het algemeen beleid van de vereniging; vertegenwoordigt en verbindt de vereniging en heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking te stellen. Hij vaardigt een bestuurder af wanneer in rechte moet worden opgetreden.

De raad stelt in zijn midden een bureau samen en richt - in zijn midden of erbuiten - een wetenschappelijke raad op die de vereniging vertegenwoordigt bij het BIBW met het oog op het medebestuur aan dit Instituut.

Het bureau bestudeert alle aangelegenheden die de raad van bestuur dient te behandelen en legt ze hem voor; het waakt over de uitvoering van de beslissingen van de raad en houdt het algemeen toezicht op het dagelijks bestuur van de vereniging dat wordt uitgeoefend door de voorzitter (prof. dr. Filip De Rynck), bijgestaan door de secretaris (dhr. Nick Thijs)

 
Copyright VVBB| Reacties op de inhoud: Bart De Peuter & Inge Vermeulen
Laatste wijziging: 8-12-2015 | URL: http://www.vvbb.be | Secretariaat VVBB: Instituut voor de Overheid - Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven